Služby

Základní vedení personalistiky a mzdové agendy:

 • Vedení evidence osobních spisů v souladu se zákonem na ochranu osobních dat v osobních kartách (vzdělání, školení, lékařské prohlídky, předchozí zaměstnání atd.)
 • Poskytování informací o školení zaměstnanců (druh školení, místo, periodicita, cena, školitel, úroveň školení atd.)
 • Poskytování informací o lékařských prohlídkách (jednorázové, periodické, kontrola termínů prohlídek)
 • Řízení platových postupů zaměstnanců
 • Sledování přidělených pracovních pomůcek
 • Vytváření archivu bývalých zaměstnanců
 • Vytváření předem definovaných formulářů (např. pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, platové výměry, atd.)
 • Evidence a tisk personálních údajů o zaměstnancích (potvrzení o zaměstnání, podklady pro odchod do důchodu, jubilea, přepočtené stavy atd.)
 • Zpracování měsíční uzávěrky pro načítání údajů (započtené dny, praxe, věk)
 • Vytváření mzdových předpisů
 • Vyúčtování pojistného na zdravotní pojištění včetně částek připadajících na odběratele
 • Vyúčtování pojistného na sociální pojištění včetně částek připadajících na odběratele
 • Výpočty průměrného výdělku zaměstnanců a náhrady mzdy, případně jiné nároky zaměstnanců odvislé od průměrného výdělku v souladu s příslušnými předpisy
 • Na požádání odběratele nebo zaměstnance vystavení veškerých potřebných potvrzení pro finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřad práce, banky, atd.
 • Přebírání potřebných dokladů od odběratele a v případě potřeby jejich předávání dalším osobám či organizacím (OSSZ, FÚ, zdravotní pojišťovny, ÚP)
 • Jednání s úřady ve věcech spojených s vedením mzdové agendy, předávání měsíčních hlášení o pojistném příslušným pojišťovnám
 • Plnění oznamovací povinnosti vůči Inspektorátu bezpečnosti práce, zdravotním pojišťovnám a České kooperativě a.s. při sepsaném pracovním úrazu
 • Výpočet odvodu zákonného pojištění zaměstnanců pro případ úrazu a nemoci z povolání
 • Informování odběratele o všech změnách týkajících se obecně závazných předpisů vztahujících se ke mzdové agendě
 • Předávání měsíčních výtisků zpracovaných mezd podle dohody
 • Předání převodního příkazu pro mzdy včetně plné podpory internetbankingu (ze zkušenosti preferujeme tuto variantu - organizace si lépe spravuje své finanční prostředky, ale v případě zájmu jsme schopni spravovat i svěřenecký účet) • Zpracování mzdy a personální agendy v měsíci za zaměstnance:

 • Zpracování měsíčního výpočtu mzdy pro zaměstnance včetně zákonných srážek • Zpracování nástupu a výstupu zaměstnance:

 • Vypracování pracovní smlouvy a mzdového výměru
 • Vypracování přihlášky případně odhlášky zaměstnance pro účely zdravotního a sociálního pojištění
 • Vypracování výstupních dokladů zaměstnance (zápočtový list, potvrzení o době nemoci a výdělku, potvrzení o zdanitelných příjmech, evidenční list) • Zastupování společnosti, výkazy a statistiky:

 • Zastupování společnosti při kontrolách před úřady
 • Ostatní administrativní práce, výkaznictví, statistiky, tvorba předpisů a směrnic
 • Sestavování výkazů Škol P 1-04, zařazování zaměstnanců podle Nařízení vlády č. 251/1992 Sb. • Uzávěrkové práce:

 • Uzávěrkové operace
 • Tisk mzdových listů
 • Archivace dokladů včetně předávacího protokolu s dobou skartace • Roční zúčtování záloh daní ze závislé činnosti:

 • Provedení výpočtu ročního zúčtování zálohové daně ze závislé činnosti • Evidenční listy důchodového pojištění

 • Roční zpracování Evidenčních listů důchodového pojištění pro OSSZ • Poradenská činnost:

 • Konzultace v sídle společnosti v daných dnech a hodinách, případně po telefonické domluvě • Výčet uvedených činností samozřejmě není úplný.


  Po celou dobu je naše práce kontrolována mechanismy státních úřadů (FÚ, Správy soc. zabezpečení, …) a závěrečné protokoly byly vždy bezchybné.

  Václav Miklas 2009